• Đặt tâm đúng hướng

    Đặt tâm đúng hướng
    Nhiều người nghĩ rằng tu hành là do nơi tự tâm, nói cách khác là tu tâm. Nhưng tâm của con người thì muôn hình vạn trạng “công cũng đứng đầu mà tội cũng đứng nhất” nên biết tu tâm nào? Theo kinh nghiệm của Thế Tôn, tuy là tu tâm nhưng tâm phải đặt đúng hướng thì mới có thể xuyên thủng vô minh,...
  • Ba thứ tài sản

    Ba thứ tài sản
    Mỗi người vốn vẫn có 3 thứ “tài sản” của riêng mình: thứ nhất là tiền bạc, nhà cửa, bằng cấp, vật chất … – thứ hai là gia đình, người thân, bạn bè – và thứ ba là nghiệp chướng (hệ quả của việc làm thiện/ác của chính bản thân).