• Qua sông hãy bỏ bè

  12-05-2016
  Qua sông hãy bỏ bè
  Ảnh dụ một người dùng chiếc bè để vượt sông, qua sông rồi hãy bỏ bè, vốn rất quen thuộc với người học Phật. Các pháp đều là phương tiện nên khi đến bờ kia rồi thì buông xả hết. Bước vào đạo, đầu tiên phải bỏ ác làm thiện, tích lũy công đức và phước báo. Đến một lúc nào đó, các việc thiện thì v...
 • Nỗi sợ hãi cái chết của con người

  12-05-2016
  Nỗi sợ hãi cái chết của con người
  Nỗi sợ hãi bao trùm lên tất cả chúng sanh còn vô minh bao phủ. Do còn tham luyến quá nhiều thứ nên sinh ra sự dính mắc và chúng ta lo sợ khi những gì mình sở hữu sẽ bị cuốn đi theo định luật vô thường từ đó ra sức gìn giữ những thứ ấy sẽ được mãi bên mình nhưng chẳng bao giờ được như ý nguyện....