Post: : Admin

Vậy, những loại thực phẩm nào trưởng dưỡng, đưa đến trạng thái điều hòa giữa nội giới và ngoại giới, là điều kiện tất yếu cho sự phát triển của sinh vật trong nấc thang tiến hóa? Khế kinh nói có bốn loại thực phẩm: 

1. Đoàn thực hay đoạn thực
2. Xúc thực
3. Ý tư thực
4. Thức thực
Mời bạn nghe bài pháp "Hiện tại lạc trú" do GS Thích Hạnh Bình chia sẻ


Giáo sư Thích Hạnh Bình