Post: : Admin

Chiều nay, ngày 24/03/2022 nhằm ngày 24/03/ Nhâm Dần. Lễ bế mạc khóa tu “Sống chung tu học” lần 3 diễn ra trong chánh niệm và hồi hướng cầu nguyện cho giác linh Thượng tọa Giác Tôn Cao đăng Phật quốc.Buổi sáng, c tôn đức Tăng – Ni, Giáo đoàn 6 vẫn tu tập theo thời khóa hằng ngày để làm tăng trưởng Giới - Định - Tuệ, đưa đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Xứng đáng Chúng Trung Tôn của Như Lai.

Trong ngày tu này cũng là Tang lễ “ Chánh Niệm” của Thượng tọa Giác Tôn, nhm giúp cho Giác linh Thượng tọa cùng chung tu tập hướng đến con đường giải thoát. Bỏ bớt đi những nghi lễ, phong tục làm chướng duyên cho giác linh, để giác linh không vướng mắc chấp thủ tạo thành sở tri chướng của người xuất gia. Tất cả phái đoàn đến viếng, giữ tâm tỉnh lặng trong chánh niệm, không tụng kinh, không nói lời ai điếu, chỉ thp nhang tưởng niệm.

Cùng ngày Thượng tọa Giác Nhuận chia sẻ cùng hành giả khóa tu hai buổi pháp thoại. Buổi sáng, Ngài giảng về Chơn lý Ngủ Uẩn 2, đây là lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang nói về Nhân sinh quan, sự hình thành con người trong vũ trụ, thấy rõ sự vô ngã của con người qua 5 thủ uẩn. Bản thể từ không đến , rồi trở về không. Khi hành giả nhận thức rõ sự vô ngã, không còn chấp thủ như trong kinh Bát Nhã Phật đã dạy.

Buổi chiều, Thượng tọa Giác Nhuận chia sẻ tiếp Kinh Tăng Chi bộ II, chương 5 phẩm “Bệnh để nhắc hành giả tinh tấn chánh niệm: “ Này các Tỷ kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy không bao lâu sẽ đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ và an trú vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thế nào là năm? Ở đây, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng ghê gớm đối với các món ăn, với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới, quán vô thường trong tất cả hành, và nội tâm an trú trong tưởng về chết.

Qua đó, để cho hành giả hướng tâm đến con đường tu tập, tinh tấn trong mọi thời khắc, đem đến sự an lạc tốt đẹp hơn, không còn bị vướng mắc vào pháp trần trói buộc phải chịu khổ đau.

Chùm ảnh khóa tu trong ngày:Diệu Anh