Post: : Admin

Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy “Khất sĩ là giải thoát trói buộc phiền não vô minh vọng động để sống bằng chơn như trí huệ, an lạc, thong thả, rảnh rang, không còn tạo nghiệp, thì luân hồi sanh tử khổ mới đặng dứt” trích Chơn lý Con Sư Tử.Qua lời dạy đó chư Tăng; Ni Giáo đoàn VI thực tập con đường Giới Định Tuệ nhằm nâng cao con đường giải thoát. Theo thời khoá tu tập từ 3g30’ sáng đến 20 giờ tối trong ngày. Nhờ nuôi dưỡng chánh niệm mỗi hành giả đem đến an lạc làm chủ lục căn, đoạn trừ phiền não dẫn đến tâm hiện tại lạc trú.

Trong thời khóa tu học, hành giả được học pháp hai thời nhằm nâng cao tuệ giác chánh tri kiến để nhận diện biết được khách trần phiền não, dẫn đến khổ đau. Buổi sáng học Chơn lý “ Quán Sổ Tức “ của Tổ sư Minh Đăng Quang,

Buổi chiều, Thượng tọa Giác Nhuận chia sẻ phân tích bài kinh: Phòng hộ ngang qua bộ kinh Tương Ưng Bộ II. Ngài chỉ cho hành giả biết cách phòng hộ mỗi ngày trong đời sống, không để vọng trần thâm nhập vào tâm thức, làm cho ta khổ đau thông qua những mẫu chuyện thực tế.

Chùm ảnh ghi nhận giờ khất thực thọ trai


Diệu Anh