Post: : Admin

Để góp phần cúng dường cho ngày đại lễ Khánh thành “Di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang” Tăng thân Giáo đoàn 6 thực hiện đời sống của Tổ sư du phương giáo hoá. Đây là pháp đền ơn thiết thực. Như trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật có dạy: “Này thiện nam tử có hai hạng người quý như hoa ưu đàm: một biết ơn, hai đền ơn”
Chúng ta ai cũng biết, Tổ sư Minh Đăng Quang người khai sáng con đường “ Ni truyền Thích Ca chánh pháp, đạo Phật Khất sĩ Việt Nam” là bậc thầy khả kính siêu phàm như lời của Pháp sư Giác Huệ đã dạy trong bài “Tán thán”

Công danh nếu đấm lụy tinh thần,

Quyết mở càn khôn, đoạt lý chân.

Đệ tử cam lìa, lìa cội tử,

Mồ phần cũng biệt, biệt cây phần.

Say mùi đạo lý, tiêu mùi tục,

Nếm vị thiền na, mất vị trần.

Trổi gót ta bà , dìu dắt chúng,

Muôn loài tán thán đấng siêu nhân.

Kính dâng Đức Tổ sư Minh Đăng QuangBiết ơn và để duy trì mạng mạch của Phật pháp, chư tôn đức Tăng, Ni Giáo đoàn 6 đem lòng thành kính dâng lên cúng dường bằng ngũ phần hương đến Đức Tổ sư trong ngày đại lbằng con đường du hành thực hiện Giới, Định, Tuệ tại các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6 tại các tỉnh miền Tây.

Được biết, rạng sáng ngày mai 21/10/2022 nhằm 26/09/Nhâm Dần sau thời khóa tu hành thiền, tọa thiền đoàn sẽ di chuyển về Mũi Nai, Hà Tiên để tham dự lễ khánh thành khu di tích nơi Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo.

Diệu Anh