Post: : Admin

Hôm nay, ngày 13/11/2022 (nhằm 20/10/Nhâm Dần) là ngày tu thứ 3 của khóa Giới – Định – Tuệ lần 5 của năm 2022 cũng là ngày bế mạc khóa tu.Cũng như thường nhật, hành giả tỉnh thức vào lúc 3g30 sáng và đi vào thời khoá tu tập cho đến 16g kết thúc cho đời sống chánh niệm sống chung tu trong 3 ngày

Buổi sáng sau giờ thiền hành, thiền tọa Thượng tọa Giác Nhuận chia sẻ với các hành giả “Ba việc trọng yếu của người tu” ngang qua bài kinh Tăng Chi Bộ I. “Này các Tỷ kheo, có ba công việc này, một Tỷ kheo cần phải làm trước. Thế nào là ba? Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng tâm học, thọ trì tăng thượng tuệ học. Ba việc này, này các Tỷ kheo, một Tỷ kheo cần phải làm trước”

Ngài nhấn mạnh, đối với người tu Phật cũng vậy, thành tựu tam vô lậu học Giới – Định – Tuệ là trọng tâm của sự nghiệp tu tập giải thoát, vì thế ba môn học vô lậu này phải được ưu tiên hàng đầu. Giới – Định – Tuệ là cốt tủy, xương sống của mọi pháp môn tu tập Phật giáo. Dù Phật giáo có vô lượng pháp môn nhưng nếu nhân danh tu tập theo Phật mà thiếu vắng hoặc trống rỗng về Giới – Định – Tuệ thì xem như đang ở bên ngoài Chánh pháp.

Buổi chiều, Thượng tọa Giác Minh đã đọc Chơn lý “Tánh Thủy” gửi đến chư hành giả. Ngài chia sẻ, nước thì trong như lòng không dính lợi của nhà đạo. Vị của nước ngọt, giống lời nói của người hiền. Nước ngọt lỏng nhẹ hay chảy có đường, nên kêu là sự nho nhã, nhu hòa nhu đạo.

Nước chỉ có một màu sáng trắng, tức là sự thanh bạch của các vị đạo sư. Nước cũng có vị lạt, nhưng khi biến sanh đất, thú, cỏ, cây, sắt, đá, thì lại có đủ vị mùi, cũng như pháp giáo của thánh hiền, lời lẽ rất tầm thường mà tánh cách của lý nghĩa rất quí, hay, mầu nhiệm, do đó mà sanh đẻ ra tất cả chúng sanh sự sống.

Kết thúc 3 ngày tu tập, Ngài sách tấn hành giả, người quân tử tánh nhẹ nhàng như nước, người tu cũng lấy tánh thủy làm nhẫn nại.

 

Diệu Anh