Post: : Admin

Giáo dục tuổi trẻ khi còn ấu niên, trong nhà Phật việc giáo dục con trẻ phải đưa lên hàng đầu. Tuổi trẻ là mầm măng Phật pháp, quý nhất là "sơ tâm xuất gia" khi còn nhỏ đi xuất gia, bởi cái tuổi hồn nhiên chưa dính bụi trần rất dễ dàng trong việc giáo dục nhân cách.
Video chú tiểu lạy thầy trước khi nhận bát đi khất thực tại Thái Lan.

Video: Youtube