Post: : Admin

Băng rôn 12 loại cô hồn dành để treo trai đàn giải oan bạt độ, chẩn tế. In ấn thiết kế tại Phật học đời sống.Thập nhị loại cô hồn gồm:

-Tiền vương hậu bá 
-Anh hùng tướng soái
-Văn quan tể phụ
-Văn nhân cử tử 
-Tri y Thích tử
-Huyền môn đạo sĩ
-Tha hương khách lữ
-Trận vong binh tốt 
-Huyết hồ sản nạn
-Sân ngoan bội nghịch
-Quần thoa phụ nữ 
Thương vong hoạnh tử


Băng rôn 12 loại cô hồn dành để treo trai đàn giải oan bạt độ, chẩn tế