Post: : Admin

Chuyên mục triết lý sống, số ra hôm nay nói về tình nghĩa vợ chồng trong việc hôn nhân gia đình, chủ đề 'Người mà ta lơ là lại là người trung thành với ta nhất'.
Video: Người mà ta lơ là lại là người trung thành với ta nhất. 


Giọng đọc An Nhiên

Dựng phim: Hạo Nhiên

Ai là người trung thành với ta nhất | Phật học đời sống