Post: : Admin

Lời nhắc nhở mùa an cư - HT Thích Quang Đạo chia sẻ đến Tăng Ni tại chùa Pháp thường tỉnh Đồng Nai, mời quý vị lắng nghe
Lời nhắc nhở mùa an cư - HT Thích Quang Đạo

Những bài giảng của HT Thích Quang Đạo:

>>Chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp - HT Thích Quang Đạo

>>Bốn pháp hạnh phúc - HT Thích Quang Đạo
>>12 Đại nguyện Phật Dược Sư - HT Thích Quang Đạo giảng

>>Vị trụ trì cần làm gì? HT Thích Quang Đạo

>>Chữ trụ trì trong Phật giáo - HT Thích Quang Đạo

>>Phước huệ song tu - HT Thích Quang Đạo

>>Đức Phật chế Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni - HT Thích Quang Đo

>>Phước báu của sự cúng dường - HT Thích Quang Đo