Post: : Admin

HT Thích Quang Đạo chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp dành cho Tăng Ni các khóa trường Trung cấp Phật học Đồng Nai tại buổi họp mặt truyền thống.

Những bài giảng của HT Thích Quang Đạo:

>>Vị trụ trì cần làm gì? HT Thích Quang Đạo

>>Chữ trụ trì trong Phật giáo - HT Thích Quang Đạo

>>Phước huệ song tu - HT Thích Quang Đạo
>>Bốn pháp hạnh phúc - HT Thích Quang Đạo
>>12 Đại nguyện Phật Dược Sư - HT Thích Quang Đạo giảng

>>Đức Phật chế Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni - HT Thích Quang Đo

>>Phước báu của sự cúng dường - HT Thích Quang ĐạoChia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp - HT Thích Quang Đạo