Post: : Admin

Bài pháp chủ đề 'trói buộc' do HT Thích Viên Minh chia sẻ, mời quý thính chúng lắng nghe.
Trói buộc - HT Thích Viên Minh

Bài của HT Thích Viên Minh:

>>Hiểu đúng về thiền Vipassanā - HT Thích Viên Minh
>>Chánh kiến và Tà kiến trong đời sống - HT Thích Viên Minh
>>Sai lầm lớn nhất của con người - HT Thích Viên Minh
>>Cốt lõi của đạo Phật - HT Thích Viên Minh