Post: : Admin

Mời quý thính chúng lắng nghe bài pháp chủ đề 'Sai lầm lớn nhất của con ngườ' do HT Thích Viên Minh viết, người đọc Thanh Hà.
>>Cốt lõi của đạo Phật - HT Thích Viên Minh