Post: : Admin

Bài giảng dạy chủ đề 'Thiền nguyên Thuỷ và Thiền Đại Thừa' do TT Thích Chơn Minh giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh.
*Những bài giảng của TT. Thích Chơn Minh Thích Chơn minh

- Hành trạng chư tổ Tịnh Độ tông - TT Thích Chơn Minh

- Trào lưu Phật giáo Đại thừa - TT Thích Chơn Minh
- Phật giáo Ấn Độ suy tàn - TT Thích Chơn Minh
-Phóng sanh như thế nào cho đúng - TT Thích Chơn Minh


Thiền Nguyên Thuỷ và Thiền Đại Thừa - TT Thích Chơn Minh