Post: : Admin

Bài pháp "Phóng sanh như thế nào cho đúng" do TT Thích Chơn Minh thuyết giảng
*Những bài giảng của TT. Thích Chơn Minh Thích Chơn minh

- Hành trạng chư tổ Tịnh Độ tông - TT Thích Chơn Minh
- Trào lưu Phật giáo Đại thừa - TT Thích Chơn Minh
Phật giáo Ấn Độ suy tàn - TT Thích Chơn Minh