Post: : Admin

Phật giáo Ấn Độ suy tàn là bài giảng của TT. Thích Chơn Minh giảng dạy tại học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM. Những điều cốt lõi khi chúng ta tìm hiểu Phật giáo tại nước Ấn Độ nơi Đức Phật giáng sanh.
THÍCH CHƠN MINHNhững bài giảng của TT. Thích Chơn Minh

- Hành trạng chư tổ Tịnh Độ tông - TT Thích Chơn Minh

- Trào lưu Phật giáo Đại thừa - TT Thích Chơn Minh