Post: : Admin

Tịnh Độ tông ở Việt Nam lớn mạnh. Giáo lý Tịnh Độ được nói trong ba kinh: Di Đà Tiểu Bản, Di Đà Đại Bản, Quán Vô lượng Thọ. "Hành trạng chư tổ Tịnh Độ tông" là chủ đề bài pháp, mời quý thính chúng lắng nghe TT Thích Chơn Minh giảng tại chùa Hoằng Pháp huyện Học Môn Tp.HCM
Trào lưu Phật giáo Đại thừa - TT Thích Chơn Minh

Hành trạng chư tổ Tịnh Độ tông - TT Thích Chơn Minh