Post: : Admin

Phật giáo Đại thừa lưu giữ và xuất hiện trong điều kiện như thế nào? chủ đề "Trào lưu Phật giáo Đại thừa" do TT Thích Chơn Minh giảng dạy tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM 18-11-2015
Trào lưu Phật giáo Đại thừa - TT Thích Chơn Minh