• Sa-môn Thích tử

    Sa-môn Thích tử
    Sa-môn là danh xưng của người xuất gia, cạo bỏ râu tóc, dứt trừ các điều ác, siêng làm các việc lành, tu tập thiền định để thú hướng Niết-bàn. Trước thời Đức Phật, các vị đạo sĩ sống đời xuất thế đã được gọi là Sa-môn (Bà-la-môn). Khi Đức Phật ra đời, các đệ tử xuất gia của Ngài cũng gọi là Sa-môn n...
  • Tiểu sử Đức Gosok Rinpoche - Kim Cương Thừa

    Tiểu sử Đức Gosok Rinpoche - Kim Cương Thừa
    Đức Kyabje (1) Gosok Rinpoche là một tu sĩ Phật Giáo được thừa nhận ở Tây Tạng là hiện thân (2) của cả một chuỗi dài những Đạo sư tâm linh kiệt xuất. Trong cương vị đó, và đặc biệt là do bởi khả năng biểu lộ lòng từ và bi cũng như khả năng truyền đạt trí tuệ một cách siêu thường, ngài được coi là bậ...