• Tà kiến là ác, không lành

    Tà kiến là ác, không lành
    Chánh kiến tức nhận thức và quan điểm đúng đắn, khế hợp chân lý là một chi phần quan trọng trong giáo pháp Bát Thánh đạo của Thế Tôn. Sở dĩ chánh kiến được xếp hàng đầu vì nó có vai trò định hướng, dẫn dắt hành giả đi đúng lộ trình và từng bước xóa tan vô minh để chứng đạt các Thánh vị. Trong tu hàn...
  • Đức Phật là vua của các pháp

    Đức Phật là vua của các pháp
    Chuyển luân thánh vương là vị vua nhiều uy lực được nhắc đến trong kinh điển là vị vua anh minh, giàu lòng nhân ái và trí tuệ bao la, Ngài thực hành theo giáo Pháp, lấy Pháp làm nền tảng để cai trị thần dân của mình từ đó mang đến sự hạnh phúc, an vui đến những nơi có dấu chân vua Chuyển Luân Thánh ...