• Mẫu phái quy y Tam-bảo Mẫu phái quy y Tam-bảo

    Mẫu phái quy y: Quy là trở về; Y là nương tựa, Quy Y là trở về nương tựa nơi mà mình đã vì si mê, phóng lãng đã lìa bỏ ra đi, như đứa trẻ khờ dại đã rời bỏ cha mẹ để ra đi hoang phá, bây giờ biế...

Tác Vụ