Post: :

Chánh niệm không phải ý niệm, ý tưởng, khái niệm như một số người định nghĩa. Chánh niệm là một trong tám con đường, một trong tám cách sống của một bậc thánh.