Post: : Admin

Sơ yếu lý lịch Tăng Ni, dành cho cá nhân xuất gia khi làm thủ tục giấy tờ. Kho hồ sơ Phật giáo, mẫu hồ sơ Tăng Ni. Click chuột vào tải xuống tại đây


Sơ yếu lý lịch Tăng Ni Phật giáo

Sơ yếu lý lịch Tăng Ni Phật giáoGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐĂK NÔNG                        Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

------š]›------                                        ----------o0o----------

I. PHẦN SƠ YẾU LÝ LỊCH
-  Họ và tên:............................................ Nam ; Nữ
-  Đạo hiệu:..............................................................
-  Ngày sinh:.................. Nơi sinh:..................
-  Số CMND:............ Cấp ngày:....................... Nơi cấp:......................
-  Quê quán:.....................................................................
-  Dân tộc:................. Quốc tịch:....................................
-  Thường trú: (ghi rõ tên Chùa hoặc số nhà, tên đường, phường quận..)..
-  Tạm trú: (ghi rõ tên Chùa hoặc số nhà, tên đường, phường quận..)......

-  Trình độ văn hóa:...............................................................
-  Trình độ ngoại ngữ:......................................................................
-  Trình độ Phật học:..............................................................
-  Đang công tác:..................................................................
II. QUÁ TRÌNH BẢN THÂN
-  Nghề nghiệp trước khi xuất gia:...........................................
- Ngày, tháng, năm và nơi xuất gia (ghi rõ địa chỉ chùa): ...........
.........................
-                 Ngày, tháng, năm và nơi thọ giới (ghi giới phẩm cao nhất đã thọ):....................
...................................................................................
- Các lớp đã thụ huấn: ............................................
Phật giáo:.............................
Xã hội:..........................................................................
Sinh hoạt xã hội:........................................................
Khen thưởng (nếu có):......................................................
Kỷ luật:..................................................................................
III. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

- Họ tên Cha: ....................................................................... Sinh năm:..................
- Nghề nghiệp:...........................................................................................................
- Địa chỉ.......................................................................................................................
- Họ tên Mẹ: .......................................................................... Sinh năm:..................
- Nghề nghiệp:...........................................................................................................
- Địa chỉ:......................................................................................................................
- Anh, chị, em ruột: (tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ):
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
IV. QUAN HỆ TRONG ĐẠO

- Đạo hiệu Bổn sư:.................................................................... Năm sinh:............
- Giáo phẩm: :........................................... Điện thoại::............................................
- Nơi thường trú:.......................................................................................................
- Chức vụ hiện nay:..................................................................................................
- - Đạo hiệu Y chỉ sư:................................................................ Năm sinh:............
- Giáo phẩm: :........................................... Điện thoại::............................................
- Nơi thường trú:.......................................................................................................
- Chức vụ hiện nay:..................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.
XÁC NHẬN …….., ngày……tháng……năm 2015
Của Chính quyền địa phương                                                    Người khai ký tên
(UBND Phường, Xã)


Các mẫu hồ sơ Phật giáo khác:

>>Mẫu xin cấp lại giấy chứng nhận Tăng Ni - Chứng điệp thọ giới
>>Mẫu đơn xin bổ nhiệm trụ trì
>>Mẫu xin cấp giấy chứng nhận Tăng Ni