Post: :

Tu là cuộc trở về, đưa tỉnh thức trở về. Rồi chị tập ăn thôi, nghĩa là vừa ăn vừa theo dõi hơi thở. Hơi thở trở thành đối tượng chính của sự tu tập...