Post: : Admin

Hỏi: Kính bạch Thầy! Con xin được hỏi là thiền khi động thì không thể diệt trừ hoàn toàn được tham, sân, si... mà phải kết hợp với thiền khi tĩnh mới diệt trừ tận gốc tham, sân, si... con nhận thức như vậy có đúng không ạ?Thiền khi động có diệt được tham, sân, si?

Trả lời: Hoàn toàn không đúng. 

Tỳ Kheo ni Patacara đi khất thực về đã hoàn toàn giác ngộ ngay khi múc nước rửa chân. Ngài Ananda ngồi tĩnh niệm hoài không kết quả gì liền buông bỏ nằm xuống ngủ, ngay trong động tác nằm đầu vừa chạm gối thì hoan toàn giác ngộ. Ông Bahiya vừa nghe Phật nói xong một bài kệ liền hoàn toàn giác ngộ. 

Ngay đức Phật khi đại giác dưới cây bồ đề cũng ứng phó với ma vương trong ngoài suốt 3 canh nên tuy ngồi mà vẫn động chứ không tĩnh. Nhưng nếu nói người giác ngộ là người trong động mà tâm vẫn tĩnh thì đúng hơn, nghĩa là tâm tĩnh chứ không phải tư thế ngồi yên tĩnh. Thực ra tĩnh không chưa đủ, phải tỉnh nữa mới được.

Chúc bạn an lạc


BBT