Post: :

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 43, tập này Tu Đạt cúng hiến mãnh vườn để cúng dâng làm tịnh xá cho Đức Phật và tăng chúng ở