• Đạo Phật là tôn giáo?

    Đạo Phật là tôn giáo?
    Đức tin của đạo Phật, của tín đồ đạo Phật không là tín ngưỡng. Giáo lý kinh điển của đạo Phật dạy ra không là giáo điều. Thế cho nên, người tu học đạo Phật, vào đạo Phật không cần phải đòi hỏi đạo mình theo, phải là một… TÔN GIÁO !
  • Sáu pháp hòa kính

    Sáu pháp hòa kính
    Sáu pháp hòa kính là những quy chuẩn căn bản để thiết lập một hội chúng đệ tử Phật an vui, hòa hợp và thanh tịnh. Trong kinh văn gọi sáu pháp này là lục trọng (thường gọi lục hòa), điều mà các Tỳ-kheo cần phải “kính trọng, giữ mãi trong lòng đừng cho quên mất”. Thiết nghĩ, sáu pháp hòa kính này thì ...