• Ứng dụng và tu tập bát chánh đạo

    Ứng dụng và tu tập bát chánh đạo

    Đức Phật chưa từng dạy pháp môn thứ hai nào ngoài Bát chánh đạo. Giảng dạy, tu học và công việc làm đạo theo con đường Bát chánh đạo, tức là không phải tôn vinh mình, đề cao b...