• Bị hại

    Bị hại

    Bớt đi tranh luận hơn thua, tập trung thời gian vào việc học tập và hành trì Giáo Pháp mang đến sự an lạc, bình an và tấn hóa lâu dài.