Post: : Admin

Giáo chủ của Đạo Phật là con người chứ không phải Thần Thánh, con người này đã kiểm tra dục vọng của mình, làm chủ dục vọng của mình, đã hoàn thiện những đức tánh cao cả của mình, đã đoạn trừ tất cả những nhân tố tạo ra khổ đau. Con người này đã thành Phật, chúng ta có khả năng thành Phật. Vậy bài pháp "Giá trị thực tiễn qua đời sống của Đức Phật" do Thượng tọa Thích Viên Trí thuyết giảng tại chùa Pháp Hoa phưởng Nghĩa Thành, Tx. Gia Nghĩa, Đăk Nông. 




TT. Thích Viên Trí