Post: : Admin

Hôm qua ngày 18/10/2016, Giới tử Tỷ Kheo học Luật tại chùa Long Sơn thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Và Các giới tử Tỷ Kheo không đạt ưu cầu trong bài viết, phần tụng Luật khảo thí phải cầu thỉnh Ban Kiến Đàn đảnh lễ xin cầu giới Pháp đáp lại lời thỉnh nguyện đó Hòa Thượng Chủ Đàn đã  sách tấn cho các Giới tử cần cầu giới pháp: " Giới luật là nền tảng đức hạnh căn bản của người xuất gia. Nha Trang: Đại Giới Đàn Bồ Tát Quảng Đức

Do vậy, việc học giới và trì giới là điều quan trọng của các giới tử trước khi muốn đăng đàn cầu thọ giới pháp..."


Chiều cùng ngày, các giới tử Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na tề tự về giới đàn, Tăng tại chùa Long Sơn, Ni tại Ni Viện Diệu Quang để nhận thẻ, kiểm tra tư cụ và an đơn. Chiều 13g30' Ban khảo thí cho thi khẩu vấn đối với giới tử các giới tử Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na ,và phần thi tụng 2 cuốn luật tiểu đối với các giới tử Sa Di, Sa Di Ni, 3 cuốn đối Thức Xoa Ma, các giới tử tăng tập trung tại chánh điện chùa Long Sơn, tăng khất sĩ tại giảng đường chúng nội trú trường TCPH, Ni tập trung tại giảng đường trường TCPH, Ni khất sĩ tại thư viện TCPH, tiến hành thi tụng luật

15h00 Hội Đồng Thập Sư tứ dẫn thỉnh  nhị bộ họp bàn ngày Mai Tấn Đàn.

Chiều 18H00 tất cả Giới tử tập trung tạp Chánh điện chùa Long Sơn. Hòa Thượng Tuyên Luật Sư bắt đầu khai đạo giới tử, ban cho hàng giới tử những lời pháp nhủ quý báu, khuyến tấn hàng giới tử chuyên tâm tinh tấn tu học, thực hiện những điều trong giới luật mà Đức Phật đã di huấn, có trách nhiệm với việc làm sao để gìn giữ và phát triển giáo lý của Đức Phật, truyền thừa mạng mạch đạo Pháp để cứu chúng sinh thoát khỏi khổ đau, quay về bến bờ an lạc.

Sau những lời sách tấn giới tử từ sâu thẳm tâm can, Hòa thượng Tuyên Luật sư cầu mong tất cả các giới tử đủ duyên hôm nay, nỗ lực sám hối và tinh tấn tu hành để sau này trở thành những pháp khí Đại thừa, để giữ mãi cho Phật pháp hưng thịnh trên thế gian.


Phật học Khánh Hòa