Post: : Admin

Sanh già bệnh chết người ơi
Mau mau tu phật xa rời cõi mê
Lâm chúng đất Phật tìm vềCõi vô thường

Tây phương Cực Lạc cận kề bên ta

Trôi lăn trong cõi Ta Bà
Thoát vòng sanh tử lìa xa cõi trần.

Hoàng Công Khiêm

----------------------------------

ĐỨC THẾ TÔN
Mới đây, đã tháng tư rồi
Đến chùa lễ phật cầu trời bình an
Hồi chuông bát nhã ngân vang
Thất tinh sen nở soi đàng chúng sanh
Thế Tôn ban pháp duyên lành
Tám ngàn tư pháp môn dành người tu
Đất trời vọng tiếng kinh ru
Động lòng tỉnh ngộ diệt trừ sân si
Bồ đề dẫn lối từ bi
Tìm về chân lý Ca Tỳ Như Lai


Ngọc Ninh