Post: : Admin

Trong một đàn tràng trai đàn giải oan bạt độ, chẩn tế âm linh cô hồn, tại tư gia hay chùa chiền tổ chức cần trang trí những câu thơ, câu đối trai đàn sao cho phù hợpPhòng thiết kế Phật giáo, Phật học đời sống xin chia sẻ đến quý chùa, tại tư gia các cơ sở tiện tham khảo những câu thơ, câu đối sử dụng cho phù hợp.

Câu đối trai đàn giải oan bạt độ, chẩn tế cô hồn

Sắc tướng vốn không nương cảnh huyễn độ người mê muội

Tử sanh nào có, mượn thuyền vớt kẻ trầm luân.

Câu đối trai đàn giải oan bạt độ, chẩn tế cô hồn

Đầu đới tam sơn thiên địa động
Khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh

Câu đối trai đàn giải oan bạt độ, chẩn tế cô hồn

大士承定救難苦
僬面化身管獄門
- Hoàng kỳ chưởng thượng quản kiêm thiên bách ức vạn loại quần sinh.
Xích diện thanh lương thống lãnh tam thập lục bộ cô hồn chúng. 


-Vị cư thượng giới kinh thiên động địa chi quyền.
Chức chưởng nhân gian phụ chánh tồi tà chi giới.

-Cứu khổ tầm thanh quán tự tại.
Từ bi nguyện lực Diện Nhiên vương.

-Tiêu Diện từ tâm chấn ngục môn
Đại sĩ bi lực hành đại nguyện.

Câu đối trai đàn giải oan bạt độ, chẩn tế cô hồn

Sanh trong ngũ trược thường đam mê tạo nghiệp trói chằng

Nay thác xuống cửu tuyền luống chịu muôn điều khổ lụy

Câu đối trai đàn giải oan bạt độ, chẩn tế cô hồn

Nhờ pháp Phật siêu sanh Tịnh Độ
Phóng hào quang cứu khổ độ u

Câu đối trai đàn giải oan bạt độ, chẩn tế cô hồn

Giả dạng hung hăng xua dữ tợn
Thiệt lòng thương xót giúp hiền lành


Hương Trà