Post: :

Facebook đã mê hoặc người dùng đến mức báo động, và người xuất gia Tăng Ni trẻ cũng không là ngoại lệ. Trào lưu sử dụng mạng xã hội Facebook đã xâm thực vào đời sống nhà chùa...