Post: : Admin

Núi kia vẫn là núi
Mây kia vẫn cứ bay
Gió kia vẫn cứ thổi...
CHÂN TÁNH

Ngay đây thấy Chân Tánh
Bản ngã hết tìm cầu
Không còn nhân tạo tác
Đâu đâu cũng nhiệm mầu
Như sao kia lẻ loi
Tự sáng soi Chân Tánh
Thấy biết rõ chính mình
Chẳng cần ai hay biết


BUÔNG

Niết bàn ở tại đây
Chớ tìm cầu tạo tác
Xa tít tận trời mây

Buông ngay liền thấy Tánh


NGỘ
Núi kia vẫn là núi
Mây kia vẫn cứ bay
Gió kia vẫn cứ thổi

Tâm này vẫn an nhiên


THIỀN
Cố gắng để biết Thiền là gì
Tìm cầu vọng tưởng lắm chi ly
Ngay đây trọn vẹn sao chẳng thấy
An nhiên tự tại xá chi Thiền


LUẬN

Thế gian tranh luận ngàn đời
Vẫn chưa ngã ngũ, xa rời Chân Như
An nhiên sống kiếp buông thư
Ngay đây tại đó Chân Như hiện bày.


ƠN THẦY

Ơn Thầy khai thị chúng sanh
Ngộ ngay tại đó thật nhanh quá chừng
Chúng con hoan hỷ vui mừng
Nhập vào Phật Tánh kính dâng ơn Thầy !


Chơn Tánh