Post: : Admin

Hè nắng đổ sân chùa như rực lửa
Bảng hồi lên hiệu báo bữa cơm thường
Những não phiền bao hệ phược vấn vương
Tạm ngưng nghỉ để nhường đường trai ngọ>>Tinh thần Phật giáo qua mái chùa làng

Cơm một bát tròn xoe in để đó

Rau muống xanh mềm mại ngó mà vui
Miếng đậu tương trắng toát thiệt rõ bùi
Canh bí đỏ thêm lạc vùi thơm tháp
Nâng ngang trán một lòng y như pháp
Ngọt đắng cay chua mặn nhạt cúng dường
Rõ trần ai khổ vô ngã vô thường
Trang huyễn mộng chỉ trò thương hải biến
Búp sen mở cánh xòe trên bảo điện
Nỗi buồn lo vừa đổi chuyển lạc an
Sáu căn trần dạ chẳng buộc duyên phan
Cùng sáu thức quẳng mơ màng trôi nổi
Cơm một bát đủ ấm lòng ba buổi
Kinh vẹn thì lục khắc với năm canh
Nguyện một lòng soi rọi giúp quần sanh
Thuyền Bát nhã đáp vương thành tịnh thổ
Trưa hè nắng thương mồ hôi giọt đổ

Bát cơm lành trưa đúng ngọ cùng dâng…


02.06.2016
*Cảm tác theo bài kệ:
“Tam đức lục vị
Cúng Phật cập Tăng
Pháp giới hữu tình
Phổ đồng cúng dường “
Ba đức, sáu vị
Cúng Phật và Tăng
Pháp giới hữu tình

Thảy đều cúng dường


- Ba đức: mềm, tinh khiết, đúng như pháp, tượng trưng cho ba thân của Phật (Pháp thân, Báo thân, Ứng hoá thân) hoặc ba đức tướng của quả vị Phật (Trí đức, Đoạn đức, Ân đức).

- Sáu vị: ngọt, đắng, chua, cay, mặn, nhạt, trong đó, vị chua là Khổ, mặn là Vô thường, đắng là Vô ngã, vị ngọt như Lạc, vị cay như Ngã, vị nhạt là Thường


Thích Tín Thuận