Post: : Admin

Bước chân đi đến đến....nơi
Không là để đến ... thảnh thơi lạ lùng
Bước chân ngàn dặm thung dung
Bước chân an lạc trùng trùng bước chânAn lạc từng bước chân, tăng ni Làng Mai


Hạnh Phương