Post: : Admin

"Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền" Trúc Lâm Đại Sĩ. Vô tâm nghĩa là đối với cảnh, nói rõ hơn là hoàn cảnh, xã hội hay con người, ta không tạo ra những ý niệm, không đặt vấn đề, không xen vào, không tạo tác, không phân biệt nên tâm ta không vướng mắc, không thích, không ghét.Bài liên quan:

>>Thực tập chánh niệm giúp tâm bạn vững chãi
>>Chánh niệm giúp ta đạt đến hỷ lạc


Và vô tâm là không bị cảnh ấy áp dẫn, ảnh hưởng, tác động tới thân tâm. Vô tâm là ánh sáng chánh niệm, bởi vì ánh sáng không nói năng gì. Thiền là thở, thiền là đi, thiền là nghe, thiền là uống... Có cần nói năng gì đâu, có cần khởi ý niệm gì đâu. Đó chính là thiền, nên không cần hỏi thiền với người khác.

Con đường đầy hoa dẫn vào lối thiền

Cảnh thiền tại Làng Mai - Pháp

Con đường thanh bình

Thầy Chân Pháp Đăng

Thầy Chân Pháp Đăng

Con đường đầy hoa dẫn vào lối thiền

Con đường đầy hoa dẫn vào lối thiền


Chân Pháp Đăng / Phật học đời sống