Post: : Admin

Thân hành niệm khi được tu tập sung mãn sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn lao đưa đến việc chứng đắc các tầng thiền cũng như đưa vị hành giả vượt thoát bờ mê,chứng ngộ Niết Bàn bất tử.Đây cũng là pháp đa tác dụng được nói đến như sau:

"Thân hành niệm câu hành hỷ" (Kāyagatāsati sātasahagatā).
Thân hành niệm, gọi như vậy nghĩa là niệm và quán phần liên quan đến, như niệm 32 thể trược của thân gồm có tóc, lông v.v...
Câu hành hỷ tức là thiền tương ưng lạc (Sukha-sampayuttā). Thân hành niệm là đề tài tu tập dẫn đến thiền hỷ lạc.

(KHO TÀNG PHÁP HỌC Tỳ Khưu Giác Giới biên soạn).


Lời bàn:

Việc chú tâm hay biết các hoạt động của thân này như các đại oai nghi đi đứng nằm ngồi hoặc tiểu oai nghi trong sinh hoạt giúp gia tăng định lực trong thiền quán cũng khiến hành giả phát sanh trí tuệ khi thấy được bản chất sanh diệt của sắc pháp, giúp tâm có chỗ cột vào tránh việc lang thang ra ngoài trần cảnh và gánh chịu khổ đau. Hay quán tưởng 32 thể trược cũng khiến ta thấy được bản chất ô trược của xác thân này và đoạn giảm được tham ái và sự dính mắc vào sắc pháp, pháp môn tu tập này cũng làm định tâm được tăng trưởng và khi sắc pháp thật sự rã tan theo định luật vô thường thì ta cũng hạn chế được phiền não khổ đau do bớt đi sự dính mắc phối hợp với sự nhàm chán sắc pháp phát sanh do trí tuệ của sự tu tập. 

Quán niệm hơi thở cũng là một đề mục niệm thân đem lại cho hành giả tu tập những hỷ lạc vô song và định tâm dũng mãnh khi chứng đắc được các tầng thiền sắc giới. Đến lúc này, vị hành giả chuyển qua hành thiền quán để thấy rõ những chân lí bị vùi lấp bởi vô minh. Nhìn chung, trong việc tu tập thiền định và thiền quán đều có hỷ lạc phát sanh khi sự tu tập có tiến triển, hành giả thực hành thiền quán thì họ sẽ quán sát những hỷ lạc đó bằng chánh niệm để phát sanh trí tuệ.

Ngoài ra, hành giả tu tập thân hành niệm còn có thể thực hành quán tứ đại đó là sự hiện hữu của các thành phần đất, nước, lửa, gió trong thân hay quán sát về các trạng thái biến đổi của tử thi để thấy rõ về bản chất uế trược của sắc pháp. Việc tu tập thân hành niệm đưa đến nhiều công đức lớn lao khiến cho sức mạnh tinh thần được tăng trưởng mạnh mẽ, phát huy được tính kiên trì nhẫn nại, nhiếp phục được sự sợ hãi khi thân xác này rã tan theo định luật vô thường. Khi định tâm sung mãn sẽ đưa đến việc chứng ngộ bốn tầng thiền sắc giới với hỷ lạc vô biên của việc ly dục, ly bất thiện pháp, đồng thời phát huy được những năng lực thần thông phi phàm, đó là những lợi ích vô cùng to lớn cho những ai tu tập thân hành niệm. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung