Post: : Admin

Bài pháp do trưởng lão HT Thích Minh Thông nói về 'tầm quan trọng của Giới Luật' dành cho Tăng Ni tu tập nhằm giữ giới để thăng tiến trên con đường đạo
HT Thích Minh Thông: Tầm quan trọng của Giới Luật

Xem thêm:

>>HT Thích Minh Thông nói về giới dâm
>>Thọ trì giới pháp - HT Thích Minh Thông