Post: : Admin

Mời quý vị nghe bài pháp 'Thọ trì giới pháp' do HT Thích Minh Thông thuyết giảng tại chùa 
Thọ trì giới pháp - HT Thích Minh Thông