Post: : Admin

Đây là một khóa tu đặc biệt, khóa tu mùa hè dành cho các em dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Phước. Nơi quy tụ những em dân tộc S'tiêng, Tày, Nùng, diễn ra tại chùa Đức Hạnh trong 5 ngày, từ 01-05/05/2016.