Post: : Admin

Này các đệ tử, thế nào gọi là Phật tử thờ Phật? Không chỉ là người quy y Tam bảo, mà còn là người giữ gìn năm giới, sống rất đạo đức, học hiểu kinh luật, trau dồi trí tuệ, hiểu rõ ba cõi là nơi đau khổ, tâm cầu an lạc.Phật tử thờ Phật

Không gian thờ Phật tại tư gia của Phật tử.

Giải thoát hiện tiền, tâm không tham đắm, chấp dính điều gì, thương xót chúng sanh, cứu người giúp đời không tiếc thân mạng, có chí tiến thủ trong các việc phước, từ bỏ mê tín, không theo dị đoan, tu bốn nhiếp pháp (bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự ), sáu ba la mật ( bố thí, giữ giới, kham nhẫn, tinh tấn, thiền định, trí tuệ ),tin vào tái sanh, phát nguyện đời đời làm đệ tử Phật, sống trong an lạc, hạnh phúc hiện tiền.


TT. Thích Nhật Từ soạn dịch


Kinh liên quan:

>>Ma thờ Đức Phật

>>Người trời thờ Phật