Post: : Admin

Này các đệ tử, thế nào gọi là người trời thờ Phật? Có nhiều đệ tử sau ngày quy y, nương Phật, Pháp, Tăng, giữ năm đạo đức, làm mười điều thiện, lúc gặp khó khăn, những khi bệnh tật, ngay cả cám dỗNgười trời thờ Phật

... cũng không dám phạm, tin sâu tội phước, làm thiện gặp phúc, tạo ác gặp khổ, không phạm luật pháp, sống có tình người, sống gương cao thượng, hiện đời hạnh phúc, chết sanh cõi lành, làm người hoặc trời.TT. Thích Nhật Từ soạn dịchKinh liên quan:

>>Phật tử thờ Phật

>>Ma thờ Đức Phật