Post: : Admin

Ma thờ Đức Phật được trích trong đoạn kinh Phân Biệt Nghiệp Báo" do TT. Thích Nhật Từ soạn dịch. Đây là bài kinh thiết thực dành cho  người tại gia học và thực tập.Ma thờ Đức Phật

Này các đệ tử, vẽ thờ Tam bảo, có ba hạng người : Một là bọn ma tôn thờ đức Phật. Hai là người trời tôn thờ đức Phật. Ba là Phật tử tôn thờ đức Phật. Ma thờ đức Phật được hiểu như sau: Có người theo Phật, thậm chí đi tu, hoặc mượn danh nghĩa là người theo Phật, nhưng trong thâm tâm gieo nghiệp tà kiến, truyền bá mê tín, bói toán, xin xăm, cúng sao, phong thủy, đồng bóng mê hoặc, vận mạn tốt xấu, tin có ma quỷ phá hoại cửa nhà, tin vào số phận, hoặc tin ngẫu nhiên, không tin nhân quả, không tin tội phước, không có chánh kiến, siểm nịnh yêu quái ... vì nghiệp xấu này khó hưởng dư phước, tạm thời gặp Phật lại đi đường tà, có cũng như không, lẩn quẩn khổ đau, không ngày thoát ra.


TT. Thích Nhật Từ soạn dịchKinh liên quan:

>>Phật tử thờ Phật

>>Người trời thờ Phật