• Kham nhẫn sẽ đưa tới sự an lạc cho bạn

  31-10-2017
  Kham nhẫn sẽ đưa tới sự an lạc cho bạn
  Trước những lời chửi bới, mắng nhiếc khởi phát từ tâm phiền não của chúng sanh thù địch. Những ai có thể kham nhẫn thật sự tạo được vô lượng vô biên công đức.
 • Tiến trình tạo khổ đau

  11-10-2017
  Tiến trình tạo khổ đau
  Làm thế nào mà thọ xả cũng dẫn đến đau khổ? Khi người phàm phu, cảm nhận một thọ xả, do cảm thọ này quá nhẹ, quá vi tế, người đó cảm thấy chán, và muốn làm một cái gì đó để có một cảm giác mạnh hơn...