Post: : Admin

Đôi khi có những trường hợp các thiện tín làm những lễ cúng dường đến chư Tăng hoặc thực hiện các lễ cúng thí khác rồi hồi hướng phần phước cao thượng này đến thân bằng quyến thuộc, thì trước tiên phần phước báu này sẽ thuộc về đàn na tín thí. Bài liên quan:

>>Cúng dường cho Phàm tăng & Thánh tăng
>>Cúng dường hoa, quả đèn, nước có ý nghĩa gì?
>>Cúng dường đến Đức Phật
>>Cúng dường thay cho người chết chưa siêu thoát


Và nếu thân bằng quyến thuộc mà mình muốn họ nhận được phước thí không hưởng được lợi ích do họ không hiện hữu ở cõi ngạ quỷ, thì sẽ có những thân bằng quyến thuộc khác trú ở cõi này sẽ có được lợi ích từ những cuộc cúng thí.

Cúng dường người sống và người mất đều có phước

Sự kiện này được nói đến trong kinh điển như sau:

"7. Thưa Tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống ấy đã chết, không sanh vào chỗ ấy, thời ai hưởng bố thí ấy?
- Này Bà-la-môn, các bà con huyết thống khác đã chết, được sanh vào chỗ ấy, những người ấy được hưởng bố thí ấy.
- Thưa Tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống đã chết, không sanh vào chỗ ấy, và các bà con huyết thống khác cũng không sanh vào chỗ ấy, thời ai hưởng bố thí ấy?
- Không có trường hợp ấy, không có cơ hội ấy, này Bà-la-môn, rằng chỗ ấy có thể trống không trong một thời gian dài, không có người bà con huyết thống đã chết. Nhưng này Bà-la-môn, người bố thí không phải không có hưởng quả.

(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương X - Mười Pháp).


Lời bàn:

Trong vòng luân hồi sinh tử dài vô thủy vô chung này chúng ta đã có vô số thân bằng quyến thuộc bị đọa vào khổ cảnh đặc biệt là trong cõi ngạ quỷ, họ thiếu thốn đủ điều đó chính là hậu quả của ác nghiệp và khi thực hiện các cuộc phước thí rồi hồi hướng phần phước cao thượng này đến thân quyến. Nếu có duyên nhận được thì các vị ấy cũng đạt được nhiều an vui và giảm đi phần nào khổ đau bằng nếu không thì cũng sẽ có bà con huyết thống khác của chúng ta nhận được phước báu và chính người thực hiện việc bố thí cũng đã tự tạo cho mình phước lành cao thượng. Làm hành trang mang theo trong tháng ngày luân hồi sinh tử. Đó chính là lợi ích to lớn của việc tạo dựng thiện nghiệp công đức bằng sự bố thí, bản thân người tạo phước được an vui và thân quyến đã quá vãng cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích nếu có sự tương xứng nhân duyên. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An/ Phật học đời sống