Post: : Admin

Mấy hôm nay có nhiều vị hỏi Thầy, hiện trạng và viễn cảnh của Tây Tạng hôm nay, tại sao chư Phật và Bồ Tát làm ngơ. Trươc lực tu của đại chúng hơn 10.000 người vẫn không đủ cảm ứng chư Phật và Bồ Tát hay sao.- Nhà sư Tây Tạng vượt bờ Tôn giáo
- Trung Quốc phá hủy Học viện Phật giáo Tây Tạng lớn nhất thế giới
- Trung Quốc đánh đập tu sĩ Phật giáo Tây Tạng
- Tây Tạng: Phật giáo và bóng đá

Những hành động sai trái của chính quyền Trung Quốc, đánh đập đàn áp tu sĩ Phật giáo.

Thế giới giữa con người với con người có còn nhân tính không? những hình ảnh chấn động về tôn giáo. Ảnh FC

Chúng tôi xin mạn phép trao đổi như sau:


Vì có 3 điều Phật không làm được: 1 trong 3 đó là

" Năng thông nhất thiết tướng, thạnh vạn pháp trí. Bất năng tức diệt định nghiệp "

NGHĨA LÀ: "Phật không bị ràng buộc bởi các tướng, thấu triệt hết vạn pháp “được“ mà diệt định nghiệp tức thì (ngay trong một lúc) “không được”

BẤT NĂNG TỨC DIỆT ĐỊNH NGHIỆP có nghĩa là Phật và Bồ tát là bậc Giác Ngộ và hướng dẫn chân lý tu tập, nhưng không có nghĩa là "đấng toàn năng". tất cả phải thuận nhân quả.

Vào thời Phật tại thế cách nay 26 thế kỷ, do mâu thuẩn nhỏ mà vua Tỳ Lưu Ly đem quân tàn sát dòng họ Thích Ca là thân tộc ở kiếp cuối cùng của Phật.
Đức Phật 3 lần ngồi nơi ngã đường chận lối vào và giảng giải cho vua Tỳ Lưu Ly nghe. Thế nhưng sân tâm che mất nhĩ căn, vua không nghe và quyết tránh đường khác để đi.
Đến lần sau cùng, Như Lai đau đầu và quán chiếu được nghiệp xưa cần trả để cả tộc họ được giải thoát.
Tích xưa Phật dạy: trong kiếp quá khứ, cả làng hạn hán, chết đói gần hết, duyên còn có vũng ao còn cá, làng bắt cá ăn dần, đến con cá to cuối cùng, người dân làng ăn ngay sợ hết nên xẻo thịt ăn từ từ. Đời nay tái sinh, cá xưa là vua Tỳ Lưu Ly và cả đàn cá là binh đoàn của vua. Cả thành Câu Tát La đến đòi nợ dòng tộc Thích Ca - vốn có tiền thân là làng chài khi xưa. Và Đức Phật ngày nay bị nhứt đầu do là tiền thân là đứa bé trong làng, gõ đầu cá mà chơi.

Thế nhưng kiếp nay, oan oan tương báo, nghiệp xưa chiêu cảm, vua Tỳ Lưu Ly vốn là con cá xưa tích thù. Duyên đời gặp Phật, Như Lai 3 lần khuyên can, giảng giải oán thù nhưng vua không nghe nên nghiệp trả nghiệp. Phật dạy: nếu vua không nghe, tâm sân ắt chiêu cảm quả báo bị chết cháy. Khi rút binh về, vua có chút lo lắng về lời Phật dạy, vua không đi đường bộ mà đi đường thủy để tránh nạn. Nửa đêm tỳ nữ sơ ý làm bể đèn gây hỏa thiêu cả con tàu.

THẾ NÊN GỌI LÀ ĐỊNH NGHIỆP CỦA DÒNG TỘC SAKYA TRONG OÁN THÙ QUÁ KHỨ KHÔNG TRÁNH KHỎI VÀ ĐỊNH NGHIỆP CỦA VUA TỲ LƯU LY TIẾP TỤC OÁN THÙ CŨNG KHÔNG TRÁNH KHỎI.

Lại nữa: Trong Kinh ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN có ghi lại cảnh tượng khi dòng họ Sakya đón lấy định nghiệp và đều an trú chánh niệm.

Nhân quả không phải ở việc để chúng ta lạm bàn người Tây Tạng ác xấu gì kiếp trước mà nay như thế, mà là ở việc khi đối mặt khó khăn ta cần an trú chánh niệm để nghiệp mau qua khỏi và Tăng đoàn thế giới vẫn luôn như thế.

Là người học Phật, chúng tôi ý thức "định nghiệp" là điều đã gieo, không một chi ngoài luật nhân quả. Chỉ là trong cảnh nghiệp oan trái, người tu Tịnh độ chỉ mong "tịnh nghiệp" sao cho nghiệp báo trả trong sự chánh niệm và giải thoát nhất. Thế nên mấy ngày qua, tăng thân toàn thế giới đều gia tâm nguyện cầu năng lượng chánh niệm, mong rằng Tăng đoàn Tây Tạng có đủ định lực trước nghịch cảnh. Còn với những người gây oan oan tương báo thì đều chi phối theo luật nhân quả. Trái tim từ bi của Phật đà vẫn luôn ấm áp cho ai hướng về, và sẽ không bao giờ có những chỗ cho những kẻ tâm ma dù đang gọi tên Phật.

Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng


Đại đức Thích Tâm Đức