Post: : Admin

Tri ân và báo ơn là nghĩa cử tốt đời đẹp đạo giúp cho việc phát triển những đức tính thiện lành nơi tâm được trưởng dưỡng và sanh khởi mạnh mẽ, chính điều này tạo nên phước báu và đức độ khiến cho người con Phật được an vui trong đời hiện tại và ngày vị lai. Và khó có thể tìm được sự đền đáp nào tương xứng với ân đức một người đã hướng dẫn,dìu dắt ta vào đạo Pháp để thực hành và đạt được nhiều sự an lạc nơi tâm. Thế nào là tri ân và báo ân?

Sự việc này được nói đến trong kinh điển như sau: "Thật là như vậy, này Ananda! Thật là như vậy, này Ananda! Này Ananda, nếu do nhờ một người, mà một người khác được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về đảnh lễ, đứng đậy, chấp tay, về làm những việc thích hợp và về dâng cúng các sự cúng dường như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh.

Nếu do nhờ một người mà một người khác từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu men, rượu nấu, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia... dược phẩm trị bệnh.
Này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác đầy đủ tịnh tín bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đầy đủ các giới luật, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia... dược phẩm trị bệnh.
Này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác không có nghi ngờ đối với Khổ, không có nghi ngờ đối với Khổ tập, không có nghi ngờ đối với Khổ diệt, không có khi ngờ đối với Con Ðường đưa đến khổ diệt, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia... dược phẩm trị bệnh."

(Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 142. Kinh Phân biệt cúng dường (Dakkhinàvibhanga sutta)


Lời bình:

Một người dìu dắt ta vào con đường Chánh Đạo,quy y Tam Bảo,thọ trì giới luật,thực hành và tu tập theo chánh Pháp từ đó niềm tin vào Phật,Pháp,Tăng được củng cố và tăng trưởng mạnh mẽ để rồi thành tựu tối hậu con đường phạm hạnh,liễu tri được các chân lí về sự khổ khi duyên lành hội đủ.Thật sự,không thể có sự đền ơn xứng đáng tương xứng với công đức vô lượng mà vị ấy đã tạo trong việc hướng đạo người khác đến với giáo Pháp để thực hành và đoạn diệt khổ đau.Và ngày hôm nay,ngay bây giờ những người con Phật luôn tâm niệm lấy sự hành đạo để cúng dường lên ba ngôi Tam Bảo,đó chính là thể hiện sự tri ân và báo ân cao thượng nhất lên ba ngôi uy linh tối thượng của thế gian này.NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An / Phật học đời sống